Avtalevilkår: (02.01.16) Leie av webhotell


Mellom Kvisvik Nettutvikling heretter: KNU og Kunden.
”Kunden” er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med KNU, og som KNU forholder seg til.


”Bruker” er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale.


Avtalen er ått når kunden har avsendt en bestilling. Dette kan skje ved utfylt bestillingsskjema, mail, fax, tlf. etc. KNU vil bekrefte at bestillingen er mottatt gjennom en mail eller ordrebekreftelse. KNU vi avvise ethvert oppdrag som er i strid med norsk lov. Kunden plikter å ivareta at websiden ikke strider mot norsk lov.


Kunden plikter å melde fra til KNU ved adresseforandringer, eller forandring i den mailen som kunden kan treffes på. Kunden er selv ansvarlig for at den informasjonen som oppgis til KNU er riktig. Kunden plikter å ha en ekstern mailadresse vi kan kontakte han på.


Der brukeren genererer mer webtrafikk enn det KNU regner som normalt, tatt i betraktning den webløsning som er valgt, kan KNU ta ned siden. Slik overbelastning kan for eksempel forårsakes av belastende programvareløsninger brukeren har lagt ut på sin web. Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som kan belaste andre brukere av samme server, forbeholder KNU seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare. Websider som er programmert slik at de kan være til skade øvrige kunder på serveren vil bli tatt ned. Ved mistanke om brudd på copyrightregler kan KNU stenge siden.

Brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på deres websider, og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. KNU foretar ikke spesialtilpassninger i sine systemer ut fra enkeltkunders behov.


KNU forbeholdes retten til å endre og bestemme hvilke tjenester som til enhver tid er tilgjengelige på serverne.


KNU formoder at vedkommende som oppføres som mottaker av e-mail også har rett til å forføye over produktet. Retten formodes å omfatte endringer, sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang.


Webhosting/webhotell er en løpende tjeneste som faktureres forskuddsvis. Dersom ikke annet er avtalt, faktureres det for 6 eller 12 måneder av gangen. Domener som er kjøpt separat faktureres alltid for 12 måneder av gangen. Webhostingen/webhotellet/domenet vil automatisk bli fornyet på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av tjenesten er innlevert. Ved oppsigelser refunderer KNU ikke penger som er innbetalt for inneværende periode. Ved refakturering vil kunder som betaler med kort motta en bekreftelse på mail som angir beløpet som vil bli trukket fra kortet. Kunder som ikke har dekning på kortet (evt. Kortet ikke virker etc.) vil få tilsendt en faktura i posten.


Ved manglende/forsinket betaling kan KNU velge å avslutte tjenesten, hvilket innebærer at alle webdata på kundens webområde slettet. Det bil også bli sendt en slettemelding til toppleveldomenets registrar. Dette innebærer at samtlige data, webdata, mail m.m. vil bli slettet. KNU er ikke forpliktet til å fornye domener (årlig domeneavgift) for kunder som ikke har betalt for tilhørende webhotell/alias etc. når domenet skal fornyes.


Uansett hvilke form for tap det er snakk om, og uansett hvilke årsak, er KNU ikke erstatningspliktig. KNU vil ikke svare for erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, andremannstap, tredjemannstap eller annet avledet direkte eller indirekte tap. KNU vil ikke svare for erstatning for tap som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt. KNU holdes ikke ansvarlig dersom brukere av internett skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. KNU kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte økonomisk tak som følge av at linjene, serveren eller tjenester på serveren vært nede eller ikke fungerer. KNU kan ikke holdes ansvarlig dersom innholdet på en webside helt eller delvis går tapt. Dette gjelder også dersom ikke backup foreligger. Kunden plikter selv å ta backup av sine webdata. KNU er ikke erstatningspliktig som følge av mail som ikke kommer frem, som går tapt eller blir slettet. KNU er ikke erstatningspliktig som følge av disputer om eierskap av domener. KNU er ikke ansvarlig for at flyttinger av domener faktisk går i orden. KNU er ikke erstatningspliktig for følger av virus, spam, hacking, korrupte filer etc. KNU er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser som det er lenket til fra kundenes internettsider. KNU er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.


Priser/betingelser kan endres av KNU. Prisene kan bli justert i takt med inflasjonen uten varsel.

Oppsigelse skal skje minst 3. måneder før fakturautsendelse på fastsatt skjema som fås ved å ta kontakt.

Utestående som ikke blir betalt innen fristen blir oversendt til Innkrevning via Pacta AS.


Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddeler KNU endringer av kontrollopplysninger. Videresalg av plass eller funksjonalitet er ikke tillatt uten etter avtale med KNU.


Dersom KNU ikke klarer en oppetid på minst 99,3% av en gitt kalendermåned, betaler kunden ingenting for webhotellet den aktuelle måneden. Det presiseres at det ikke gis erstatning utover dette dersom oppetidsgarantien ikke innfris.


Kunden må selv ta kontakt med KNU dersom han mener at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Vedlikehold på serveren regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien. Dersom linjeleverandøren eller leverandør av innleide servere skulle gå konkurs, avvikle driften eller ser ut til å være nært forestående en konkurs, eller redusert tilbud i tjenesten, vil en evt. nedetid som følge av bytte av linjeleverandør eller leverandør av innleide servere, ikke inkluderes i oppetidsgarantien. Dersom KNU finner det riktig å bytte leverandør av linjer eller serverutleie, uansett hva årsaken måtte være, vil evt. nedetid som følge av bytte av leverandør ikke inkluderes i oppetidsgarantien. KNU vil imidlertid varsle om dette på forhånd.


Dersom kunden bruker mer båndbredde enn det som er bestilt, vil kunden bli fakturert for den ekstra båndbredden som er brukt (kr. 39,- pr. påbegynte Gb utover det som er bestilt). Kunden plikter selv å følge med i kontrollpanelet på bruken av båndbredde og diskplass.


KNU tillater ikke domener som peker til underdomener/mapper på serverene.


Dersom KNU endrer eierstruktur i form av for eksempel etablering av morselkap, datterselskap, underselskap, fusjonering m.m. overdras kundeforholdet automatisk til den nye eierstrukturen som måtte oppstå.


KNU forbeholder seg til å endre innholdet i kontrakten, eller si den opp. Den kontrakten som til hver tid er gjeldende finnes på våre hjemmesider.


Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv., som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlig kundegrupper.